คณะนิติศาสตร์ :: Faculty of Law
 
 
     
 
คณะนิติศาสตร์ :: Faculty of Law
HOME

 

     เกี่ยวกับคณะ
สีประจำคณะ    
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์
  พันธกิจ / นโยบาย
  วัตถุประสงค์
  โครงสร้าง
  ผู้บริหารคณะ
  อาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
  สถานที่ตั้ง
  ติดต่อคณะ
  วิทยาเขตบางเขน
     
     หลักสูตรที่เปิดสอน
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     
     ภาพกิจกรรมของคณะ
  ประมวลภาพกิจกรรม
  สไลด์รวมภาพกิจกรรมรหัส 47
   

 

     ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ
  ทุนมหาวิทยาลัย
  บริการและสวัสดิการ
  ค่าเล่าเรียน
  ดาวน์โหลดใบสมัคร(ฟรี)
     
     เว็บไซต์น่ารู้ คู่กฎหมาย
  ะด
  ว
  ว
  ว
  ว
  ว
  ก

 

  ด
 
 
ภาค 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 
ENG111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำวัน   

2 (1-2)
 
HUM100

ทักษะการเรียนรู้   

2 (2-0)
 
THI 115    

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

2 (2-0)
 

หลักกฏหมายมหาชน           

3 (3-0)
 
2(2-0)
 
2(2-0)
 
……….     
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทย์ ฯ            
2 (2-0)           
 

 วิชาเลือกเสรี *                                       

3(3-0)
 
รวม
18
ภาค 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
  BCS217    

การใช้โปรแกรม Microsoft Office            

2 (1-2)
  ENG112   

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม       

2 (1-2)
  SOC109   

การเมืองและการปกครอง                        

2 (2-0)
  THI118    

 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ             

2 (2-0)
  LAW 122 กฏหมายอาญา 1
4(4-0)
  ...........

เลือกวิชากลุ่มมนุษย์ศาสตร ์และสังคมศาสตร์ 

                 
2(2-0)
  ........... เลือกวิชากลุ่มมนุษย์ศาสตร ์และสังคมศาสตร์ 
2(2-0)
    รวม
16
 
ภาค 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
  ENG213    

คำศัพท์และทักษะการอ่าน                    

2 (1-2)
  LAW 201 ป.พ.พ.ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3(3-0)
  LAW 202 ป.พ.พ.ว่าด้วยหนี้
3(3-0)
  LAW 203 ป.พ.พ.ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
3(3-0)
  LAW 213 กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0)
  LAW 217 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม
3(3-0)
  LAW 221 กฏหมายอาญา 2
2(2-0)
    รวม
19
ภาค 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
  ENG324   ทักษะการเขียนและไวยากรณ์                  
2 (1-2)
  LAW 204 ป.พ.พ.ว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยนให้
2(2-0)
  LAW 205 ป.พ.พ.ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน
2(2-0)
  LAW 206 ป.พ.พ.ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอม ยอมความ
การพนัน และขันต่อ
2(2-0)
  LAW 207 ป.พ.พ.ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า
2(2-0)
  LAW 208 ป.พ.พ.ว่าด้วยประกันภัย
2(2-0)
  LAW 210 ป.พ.พ.ว่าด้วยหุ้นส่วน-บริษัท
2(2-0)
  LAW 223 กฏหมายอาญา 3
3(3-0)
  ................. เลือกวิชากลุ่มมนุษย์ศาสตร ์และสังคมศาสตร์ 
1(1-0)
    รวม
18
 
ภาค 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
  BCS115     การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
1 (0-2)
  HUM311  บัณฑิตในอุดมคติ 1        
1 (0-2)
  SOC111 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพฯ              
2 (2-0)
  LAW 303 ป.พ.พ.ว่าด้วยครอบครัว
3(3-0)
  LAW 305 ป.พ.พ.ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
2(2-0)
  LAW 306 ป.พ.พ.ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
2(2-0)
  LAW 321 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0)
  LAW 331 กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0)
     
    รวม
17
ภาค 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
  HUM411  บัณฑิตในอุดมคติ 2              
1 (0-2)
  LAW 304 ป.พ.พ.ว่าด้วยมรดก
3(3-0)
  LAW 311 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
1(1-0)
  LAW 314 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0)
  LAW 315 นิติปรัชญา
2(2-0)
  LAW 322 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0)
  LAW 332 กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0)
 

 วิชาเลือกเสรี *                                       

3(3-0)
    รวม
18
 
ภาค 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
  LAW 403 กฏหมายที่ดิน
2(2-0)
  LAW 404 กฏหมายปกครอง
3(3-0)
  LAW 410 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0)
  LAW 412 กฏหมายล้มละลาย
2(2-0)
  LAW 413 กฏหมายลักษณะพยาน
2(2-0)
  ................. วิชา เลือกเฉพาะสาขา
2(2-0)
  ................. วิชา เลือกเฉพาะสาขา
2(2-0)
  ................. วิชา เลือกเฉพาะสาขา
2(2-0)
    รวม
18
ภาค 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
  LAW 406 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0)
  LAW 408 กฏหมายภาษีอากร
2(2-0)
  LAW 409 หลักวิชาชีพนักกฏหมาย
1(2-0)
  LAW 414 กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(2-0)
  LAW 416 วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
2(2-0)
  ................. วิชา เลือกเฉพาะสาขา
2(2-0)
  ................. วิชา เลือกเฉพาะสาขา
2(2-0)
  ................. วิชา เลือกเฉพาะสาขา
2(2-0)
    รวม
16
 

     *หมายเหตุ รายวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

   
 
คณะนิติศาสตร์ :: Faculty of Law
 
 
 
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79  ชั้น 8  อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์  ถ.บางนา-ตราด  ต.คลองตำหรุ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 1201, 1203  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: law@east.spu.ac.th